Obsah

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny /drevín/ vo verejnej zeleni - výrub súvisí so stavbou, investičnou akciou na pozemku mesta

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

K vybaveniu potrebujete:
- aktuálny list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa drevina nachádza
- kópiu z pozemkovej mapy, resp. geometrický plán alebo projektová dokumentácia - objekt sadové úpravy s označením dreviny/drevín navrhovaných na výrub (dreviny označené značkou „X“) 
- správny poplatok

Spôsob vybavenia: Vydanie súhlasu na výrub dreviny formou rozhodnutia.

Zákonná úprava:
zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Správny poplatok: za vydanie rozhodnutia podľa položky č. 160 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
 

  • fyzická osoba ................................................................................................... 10 eur
  • právnická osoba .............................................................................................. 100 eur  

 

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny pdf. 319 kB
Žiadosť o súhlas na výrub dreviny v prípade ohrozenia .doc 47 kB