Obsah

Územný plán obce Čataj

Hlavné ciele, riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši


Zákon č. 50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 11, odsek 2 s účinnosťou od 1.8.2000 ustanovuje povinnosť obce mať územný plán aj v prípade, keď nemá viac ako 2000 obyvateľov, ak treba riešiť koncepciu jej územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

Obec Čataj v doposial nemala územný plán. Obec predstavuje stavebno – územne vyzretú urbanistickú štruktúru, ktorej korene siahajú až do historického obdobia eneolitu ( 3. tisícročie p.n.l.). Od tých čias prosperovala ako typická poľnohospodárska obec. V rámci trnavského regiónu vytvorili jej obyvatelia špecifický, identický kultúrny ostrov so širokou škálou kultúrno – spoločenských a umeleckých prejavov. Komunálne a individuálne aktivity obyvateľstva pri formovaní stavebno – priestorového usporiadania obce svedčia o jeho pretrvávajúcej vitalite.

Obec si udržala charakter typickej radovej ulicovej dediny s prevažujúcou funkciou bývania. Poľnohospodárske družstvo poskytuje v meniacom sa spôsobe hospodárenia pracovné príležitosti len pre časť miestneho obyvateľstva. Väčšia časť obyvateľstva odchádza za prácou mimo obec. Pritom potenciál kvalitných podmienok pre bývanie, ako aj potenciál kultúrnej atraktivity (folklórna tradícia) a vinohradníckej atraktivity (Malokarpatská vínna cesta) je dostatočný na to, aby obec pripravovala a zabezpečovala svoj ďalší rozvoj nielen z hľadiska rozvoja bývania, ale aj z hľadiska rozvoja podnikateľskej aktivity miestneho obyvateľstva, spojenej s rozvojom cestovného ruchu a rekreácie. Základným nástrojom k uskutočneniu takéhoto rozvoja je územný plán obce.

Mapová časť celková ÚP

1. ŠIRŠIE VZŤAHY - ING.ARCH.MARTA KROPILÁKOVÁ

v 01- sirsie vztahy.pdf

2. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ

V 02 komplex.pdf

3. VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA - PUDOS PLUS s.r.o., ING. Ľ. ČIŽMÁR

v 03 doprava.pdf

4.1. VÝKRES RIEŠŠENIA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA - ING. J.Ž ŽDÍMAL

V 04_1 voda.pdf

4.2 VÝKRES RIEŠŠENIA ZÁSOBOVANIA PLYNOM - W. WIRTH

V 04_2 plyn.pdf

4.3 VÝKRES RIEŠŠENIA TELEKOMUNIKÁCIÍ A ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU - ING. F. FONDRK

V 04_3 elektro a telekom.pdf

4.4 CIVILNÁ OCHRANA - ING. Ľ. MILOŠOVIČOVÁ

V 04_CO.pdf

5. VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, PRVKY ÚSES - ING. K. STANÍKOVÁ

V 05 ochrana prirody a krajiny USES.pdf

6. VÝKRES PERSP. POUŽITIA PPF NA NEPOLNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - ING. K. STANÍKOVÁ

V 06 pouzitie PPF na nepolnohosp ucely.pdf

Mapová časť ÚP - SEKTOR 15

7. VÝKRES KOMPLEXNÉHO URBANISTICKÉHO NÁVRHU - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ

07 komplexny.pdf

8. VÝKRES DOPRAVNEJ OBSLUHY - PUDOS PLUS s.r.o., ING. Ľ. ČIŽMÁR

08 doprava.pdf

9.1 VÝKRES RIEŠŠENIA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA - ING. J.Ž ŽDÍMAL

V 09_1 voda.pdf

9.2 VÝKRES RIEŠŠENIA ZÁSOBOVANIA PLYNOM - W. WIRTH

V 09_2 plyn.pdf

9.3 VÝKRES RIEŠŠENIA TELEKOMUNIKÁCIÍ A ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU - ING. F. FONDRK

V 09_3 elektro.pdf

10. VÝKRES PRIESTOROVEJ A FUNKČNEJ REGULÁCIE - ING. ARCH. MARTA KROPILÁKOVÁ

V 10 regulacia.pdf

11. VÝKRES PERSP. POUŽITIA PPF NA NEPOLNOHOSPODÁRSKE ÚČELY - ING. K. STANÍKOVÁ

V 11 pouzitie PPF na nepolnohosp ucely.pdf

12. CIVILNÁ OCHRANA - ING. Ľ. MILOŠOVIČOVÁ

V 12 CO.pdf

Textová časť - Územný plán obce Čataj

Titulná strana ÚP obce Čataj

Tituln strnka-sprva Obec.pdf

Titulná strana URBANISTICKÝ SEKTOR 15

Titulna stranka-sprava _zona sektor 15.pdf

Dokument SEKTOR 15 - ciele, riešenia, limity, návrhy a začlenenie stavieb

Text ZONA 15_CISTO_ s obrat_MHD.pdf

Stránka