Obsah

Územný plán obce Čataj

Hlavné ciele, riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši


Zákon č. 50/1976Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 11, odsek 2 s účinnosťou od 1.8.2000 ustanovuje povinnosť obce mať územný plán aj v prípade, keď nemá viac ako 2000 obyvateľov, ak treba riešiť koncepciu jej územného rozvoja, uskutočňovať rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu v obci alebo umiestniť verejnoprospešné stavby.

Obec Čataj v doposial nemala územný plán. Obec predstavuje stavebno – územne vyzretú urbanistickú štruktúru, ktorej korene siahajú až do historického obdobia eneolitu ( 3. tisícročie p.n.l.). Od tých čias prosperovala ako typická poľnohospodárska obec. V rámci trnavského regiónu vytvorili jej obyvatelia špecifický, identický kultúrny ostrov so širokou škálou kultúrno – spoločenských a umeleckých prejavov. Komunálne a individuálne aktivity obyvateľstva pri formovaní stavebno – priestorového usporiadania obce svedčia o jeho pretrvávajúcej vitalite.

Obec si udržala charakter typickej radovej ulicovej dediny s prevažujúcou funkciou bývania. Poľnohospodárske družstvo poskytuje v meniacom sa spôsobe hospodárenia pracovné príležitosti len pre časť miestneho obyvateľstva. Väčšia časť obyvateľstva odchádza za prácou mimo obec. Pritom potenciál kvalitných podmienok pre bývanie, ako aj potenciál kultúrnej atraktivity (folklórna tradícia) a vinohradníckej atraktivity (Malokarpatská vínna cesta) je dostatočný na to, aby obec pripravovala a zabezpečovala svoj ďalší rozvoj nielen z hľadiska rozvoja bývania, ale aj z hľadiska rozvoja podnikateľskej aktivity miestneho obyvateľstva, spojenej s rozvojom cestovného ruchu a rekreácie. Základným nástrojom k uskutočneniu takéhoto rozvoja je územný plán obce.

Textová časť - Územný plán obce Čataj

Dokument ÚP Čataj - návrh ÚP, riešenie, analýza obyvateľstva, ochrana prírody, doprava

Text cast_2_2_podn_52str_tlac.pdf

Textová časť - Prílohy

Výmera sektorov zastavaných plôch a zelene a výmera navrhovanej zástavby

sektory.pdf

TABUĽKA 1 - BILANCIE ROZVOJOVÝCH PLÔCH

bilancie rozvojovych ploch.pdf

TABUĽKA 2 - BILANCIE PRE NÁVRH TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY - bývanie, občianska vybavenosť, výroba, rekreácia

bilancie pre navrh technickej infrastruktury.pdf

TABUĽKA 3 - STAV A NÁVRH ROZVOJA ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMOV

stav a navrh zastavby rodinnych domov.pdf

TABUĽKA 4 - BILANCIE ZÁKLADNÝCH FUNKČNÝCH PLÔCH

bilancie funkcnych ploch.pdf

Stránka