Obsah

Daň za užívanie verejného priestranstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ivana Rajcsányiová,  tel. 033/6450 107


Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.

Ak daňová povinnosť dane za užívanie verejného priestranstva zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.


Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf (2.21 MB)

Priznanie za uzivanie verejneho priestranstva