Obsah

Daň za ubytovanie

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ivana Rajcsányiová, tel. 033/6450 107


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta prevádzkuje. Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platiteľ dane štvrťročne v termíne do 10.dňa po skončení štvrťroka a v tomto termíne je povinný daň za ubytovanie uhradiť.

Sadzba dane za ubytovanie, oslobodenia a zníženia sú ustanovené VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf (2.21 MB)

daňové priznanie k dani za ubytovanie