Obsah

Starostka obce Marta Tušová

Starosta obce je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4. roky.  Vo volebnom období 2022 až 2026 je starostkou obce Marta Tušová.
 

tel. kontakt : 033 64 50 107
mobil : 0903 809 954
email : starosta@cataj.sk

 

Podľa zákona  o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

priamo riadi:

 • zástupcu starostu obce,
 • referenta pre BOZP a PO,
 • referenta krízového manažmentu,
 • správcu kultúrneho domu,
 • riaditeľa ZŠ s MŠ v Čataji  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

 

schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

 

rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného  zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce Čataj a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
 • pracovných cestách zamestnancov obce Čataj, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poslancov obecného zastupiteľstva,
 • zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, 

 

vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

 

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje ich uznesenia,
 • udeľuje cenu starostu obce po schválení návrhu v obecnom zastupiteľstve,
 • vymenúva a odvoláva zástupcu obecného úradu,

 

majetkové priznanie 2019

majetkové priznanie 2020 (54.74 MB)

Majetkové priznanie 2021.pdf (6.09 MB)

Majetkové priznanie starostky obce za rok 2022.pdf (5.14 MB)

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

Ing. Martin Brigant

Poverenie zástupcu obce.pdf (138.09 kB)

Odmena za výkon funkcie.pdf (83 kB)