Obsah

Starostka obce Marta Tušová

Starosta obce je najvyšším výkonným a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4. roky.  Vo volebnom období 2018 až 2022 je starostkou obce Marta Tušová.
 

tel. kontakt : 033 64 50 107
mobil : 0903 809 954
email : starosta@cataj.sk

 

Podľa zákona  o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

priamo riadi:

 • zástupcu starostu obce,
 • referenta pre BOZP a PO,
 • referenta krízového manažmentu,
 • správcu kultúrneho domu,
 • riaditeľa ZŠ s MŠ v Čataji  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

 

schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

 

rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného  zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce Čataj a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce,
 • pracovných cestách zamestnancov obce Čataj, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poslancov obecného zastupiteľstva,
 • zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, 

 

vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

 

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami obce,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje ich uznesenia,
 • udeľuje cenu starostu obce po schválení návrhu v obecnom zastupiteľstve,
 • vymenúva a odvoláva zástupcu obecného úradu,

 

majetkové priznanie 2019

majetkové priznanie 2020 (54.74 MB)

Majetkové priznanie 2021.pdf (6.09 MB)