Obsah

Obecný úrad Čataj

IČO:
00304719
DIČ:
2020682862
Kód obce:
507865

Kontaktné spojenie

Telefón: 033/6450107

Bankové spojenie

7527112/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 0752 7112

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Tušová Marta starostka obce 0903809954
. . hlavný kontrolór 0336450107 
Demovičová Mária sekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana 0336450107
Štofková Anna, Ing. stavebná agenda 0908466896
Rášo Roman technicko-hospodársky pracovník / správa MKS, knižnica, sklad CO / 0911568328
Kissová Anežka účtovníctvo a majetok obce
Rajcsanyiová Ivana pokladňa,dane a poplatky, príprava podkladov pre účtovníčku

Podriadené organizácie

Podriadené organizačnej zložke