Obsah

Stavebné úpravy a udržiavacie práce

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107


Potrebujete:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe, resp. čestné vyhlásenie stavebníka, že je vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území ( podľa §57 odst. 4 stavebného zákona).
- výkresová dokumentácia, v bytových domoch statický posudok
 

Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov
- stavebné úpravy možno začať až po doručení písomného súhlasu mestského úradu, že k úpravám nemá námietky

Udržiavacie práce možno vykonať ak obecný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu.

Správny poplatok: podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

právnickú osobu ............................................................................................. 30 eur

fyzickú osobu .................................................................................................. 10 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: