Obsah

Povolenie na odstránenie stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107


Potrebujete:
- aktuálny doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo k stavbe alebo k pozemkom - nie starší ako 3 mesiace 
- snímku z katastrálnej mapy - nie staršiu ako 3 mesiace
- technologický opis prác vypracovaný stavebným dozorom, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri odstraňovaní stavby svojpomocne uviesť meno a adresu stavebného dozora
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonáva odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- fotodokumntácia.

Upozornenie: Rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka 62 písm. a) ods. 2 na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) 

  • právnickú osobu ............................................................................................. 50 eur
  • fyzickú osobu .................................................................................................. 20 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: