Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107


Potrebujete:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku

- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a dvojmo stavebné riešenie stavby vypracované osobou s príslušným odborným vzdelaním / doklad o vzdelaní je potrebné doložiť/

- jednoduchý technický opis stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, správcov komunikácií a príslušného cestného orgánu a podľa povahy prípadu stavebný úrad môže určiť stavebníkovi doložiť aj ďalšie doklady, prípadne môže určiť, že stavba podlieha stavebnému povoleniu a v tom prípade je potrebné žiadosť doplniť o doklady potrebné pre vydanie SP

- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, a to aj vrátane nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Čataj 

Domové prípojky inžinierskych sietí: Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.


Upozornenie:
- žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom, resp. súhlas ostatných spoluvlastníkov.
- s výstavbou možno začať až po doručení písomného oznámenia obecného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.


Správny poplatok: podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

právnickú osobu ............................................................................................. 30 eur

fyzickú osobu .................................................................................................. 10 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: