Obsah

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107


Potrebujete:
- v dvoch vyhotoveniach situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie; ak sa návrh týka zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania a aj mapový podklad v mierke 1: 10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia a širších vzťahov (účinkov)k okoliu
- v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta Prešov (napr. záväzné stanovisko odd. hlavného architekta a územného plánovania, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia, posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho resp. lesného pôdneho fondu, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov, vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava, pracovisko Košice stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, zložiek ŠVS, OO, OH, OP a TK, EIA, Obvodného úradu Prešov, odboru krízového riadenia a CO. Príslušného cestného správneho orgánu podľa triedy dotknutej komunikácie , iné stanoviská predpísané osobitnými predpismi)
- vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí
- aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí (list vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace)
- aktuálna snímka z katastrálnej mapy ( nie staršia ako 3 mesiace)
- písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR , na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva)

Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Správny poplatok: podľa položky 59 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

  • právnickú osobu ............................................................................................. 100 eur
  • fyzickú osobu .................................................................................................. 40 eur

 

Tlačivá na stiahnutie: