Obsah

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107


Potrebujete:
- geometrický plán so zameraním stavby
- doklady o vykonaní predpísaných skúšok ( revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodu,
plynu, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a funkčnosti, osvedčenie o stave nových komínov a
iné doklady)

Upozornenie:  rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Správny poplatok: na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

  • rodinný dom ................................................................................................... 35 eur
  • bytový dom ................................................................................................... 120 eur  

 

Poznámka: Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.   


Tlačivá na stiahnutie: