Obsah

Osvedčovanie listín

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107

 

K vybaveniu potrebujete:

platný občiansky preukaz, cestovný pas,

listinu, ktorú je potrebné osvedčiť (originál ) + čiernobielu fotokópiu listiny.

Poplatok: 

  • 2 € za jednu stranu originálu slovenského textu
  • 2 € za jednu stranu originálu českého textu


Smernica starostu obce -  Správne poplatky vyberané obcou Čataj, Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, položka 2,  písm. b)

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Upozornenie:

  • neosvedčujú sa farebné fotokópie listín,
  • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
  • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických
  • informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy,
  • geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy,
  • služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané
  • v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.