Obsah

Poplatok za hrobové miesta

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová tel. 033/6450 107


Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 5 rokov je stanovená nasledovne:

  • jednohrob                                      10,00 €
  • dvojhrob                                        16,50 €
  • trojhrob                                          25,00 €

 

Nájomca môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. Meno tejto osoby doplní prevádzkovateľ pohrebiska do evidencie na základe splnomocnenia nájomcu. Ak nemožno získať splnomocnenie, zapíše prevádzkovateľ pohrebiska kontaktnú osobu na základe čestného vyhlásenia. Kontaktnou osobou môže byť len občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov. 

Stavebné úpravy hrobových miest je možné uskutočňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorým je obec Čataj. Každá oprávnená osoba musí obec požiadať o súhlas, na základe, ktorého budú môcť kamenárske firmy robiť úpravy hrobových miest.


Tlačivá na stiahnutie: