Obsah

Zápis do osobitnej matriky

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu.

a. ) zápis o narodení
K vybaveniu potrebujete: 

 • zahraničný rodný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami
 • sobášny list rodičov – ak ide o zápis dieťaťa
 • platný občiansky preukaz – cestovný pas
 • platný občiansky preukaz – cestovný pas  rodiča (štátneho občana SR),
 • v prípade ak ide o zápis dieťaťa osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR
 • zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená, alebo vdova – právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela
 • žiadosť

 

b. ) zápis o uzavretí manželstva
K vybaveniu potrebujete:

 • zahraničný sobášny list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami
 • občiansky preukaz štátneho občana SR
 • rodný list štátneho občana SR
 • rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela – manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec
 • žiadosť

 

c. ) zápis o úmrtí
K vybaveniu potrebujete:

 • zahraničný úmrtný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami
 • občiansky preukaz - cestovný pas nebohého
 • rodný list, prípadne sobášny list nebohého
 • žiadosť

Poplatok: 10,00€

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

Upozornenie: matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu

Zákonná úprava: § 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Tlačivá na stiahnutie: