Obsah

Vybavenie dokladov pri úmrtí občana

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107


K vybaveniu potrebujete:

  • tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené lekárom – zdravotníckym zariadením v 3 - 4 exemplároch
  • občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt v SR
  • v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu
  • v prípade osoby bez dokladu totožnosti – potvrdenie o pobyte z príslušného    Mestského – Obecného úradu a jej rodný list

 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie: Po zápise úmrtia do matriky sa pozostalým vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb, ktorá sa odovzdáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa posledného trvalého pobytu nebohého.

Zákonná úprava: § 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov