Obsah

Uzavretie manželstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107

Žiadosť na uzavretie manželstva (tlačivo dostanete len na matričnom úrade) sa vypisuje čitateľne, paličkovým písmom a podáva sa na príslušnom matričnom úrade. V prípade uzavretia manželstva na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. V prípade cirkevného sobáša podľa miesta uzavretia manželstva. Termín a hodinu uzavretia manželstva v obradnej sieni obce Čataj je možné dohodnúť pri podaní žiadosti.

a) Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
 • rodný list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • úmrtný list nebohého manžela – manželky v prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova,
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine tento predkladá doklad -potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,
 • ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

 

Poplatok:

ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt – 199,-€

Smernica starostu obce Čataj č. 1/2009 - Správne poplatky - Sadzobník správnych poplatkov II. časť,  položka 18, písm. f) 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Zákonná úprava:

§ 27 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

b) Uzavretie manželstva s cudzincom

K vybaveniu potrebujete:

1) Štátny občan SR:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
 • rodný list,
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • úmrtný list nebohého manžela – manželky v prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova,
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine predkladá doklad – potvrdenie o pobyte a stave, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,
 • Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť i právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

 

2) Cudzinec:

 • platný cestovný pas,
 • rodný list s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva – s príslušnými    legalizačnými doložkami,
 • úmrtný list nebohého manžela – manželky v prípade, ak je snúbenec vdovec – vdova – s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva – s príslušnými legalizačnými doložkami,
 • doklad o pobyte a osobnom stave – s príslušnými legalizačnými doložkami.

Poplatok:   66,00 €         
Smernica starostu obce Čataj č.1/2009 - Správne poplatky - Sadzobník správnych poplatkov  II. časť, položka 18, písm. e) 

Lehota na vybavenie:  na počkanie

 • žiadosť na uzavretie manželstva musí byť podaná na matričný úrad minimálne 14 dní pred dátumom uzavretia manželstva – lehota daná zákonom

 

Upozornenie:

 • všetky doklady vydané v cudzine (s výnimkou cestovného pasu) musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
 • v prípade, ak cudzinec neovláda slovenský jazyk si musia snúbenci zabezpečiť k obradu na matričnom úrade  súdneho tlmočníka.

Zákonná úprava:
§ 27, § 28 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

c) Uzavretie manželstva na matričnom úrade – na základe povolenia – delegačky

K vybaveniu potrebujete:

 • doklady uvedené v bode a),  b),
 • žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov,
 • povolenie príslušného matričného úradu podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

Poplatok: 20 €         

Smernica  starostu obce Čataj č. 1/2009- Správne poplatky  -Sadzobník správnych poplatkov II. časť, položka 18, písm. b) 

Zákonná úprava: § 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov

 

d) Uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom –   vydanie povolenia uzavrieť manželstvo mimo obce Čataj

K vybaveniu potrebujete:

- doklady uvedené v bode a), b)

 Poplatok:  20,00 € - štátni občania SR

                    35,00 € - sobáš s cudzincom               

Smernica starostu obce Čataj č. 1/2009 - Správne poplatky -Sadzobník správnych poplatkov II. časť, položka 18, písm. a), e)

Zákonná úprava: § 4 ods.2 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov