Obsah

Určenie otcovstva po narodení dieťaťa - len plnoletí rodičia

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz oboch rodičov,
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky dieťaťa, ak je rozvedená,
  • úmrtný list nebohého manžela matky dieťaťa, ak je vdova,
  • rodný list dieťaťa v prípade ak je dieťa narodené mimo Prešova.

 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie: obaja rodičia osobne na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva - nie je možné určiť otcovstvo na základe splnomocnenia
Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.

Zákonná úprava:
§ 91 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o  rodine v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2 a § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.