Obsah

Zrušenie trvalého pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107


Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu,  ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz,
  • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),  
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).


Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie:  30 dní

Upozornenie:  Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Čataj. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na Úradnej tabuli obce Čataj  po dobu 15 dní.

Zákonná úprava: § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  


Tlačivá na stiahnutie: