Obsah

Zrušenie prechodného pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107

Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo nájomcu,  ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. 


K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz,
  • písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu 
  • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia prechodný pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva, dohoda o ukončení nájmu, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k prechodnému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).


Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie:  30 dní

Zákonná úprava: § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  


Tlačivá na stiahnutie: