Obsah

Žiadosť o vystavenie voličského preukazu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107


K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz,
  • splnomocnená osoba predkladá úradne overené splnomocnenie žiadateľa.

 

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní voličského preukazu. Žiadosť podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr 30 dní, najneskôr však dva  dni predo dňom volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá voličský preukaz v deň podania žiadosti. O vydaných voličských preukazoch vedie obec evidenciu.  Tlačivo voličského preukazu musí mať ochranné prvky. Voličský preukaz oprávňuje voliča na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku.


Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie:  na počkanie  ( po splnení zákonných podmienok ).

Zákonná úprava: 
§9 zákona NR SR  č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov
§5 zákona NR SR č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR v znení neskorších predpisov
§10 zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov


Tlačivá na stiahnutie: