Obsah

Hlásenie prechodného pobytu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107


K vybaveniu potrebujete:

 •  platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 •  rodný list,                                                 
 •  sobášny list,
 •  doklad o rozvode,
 •  rodné listy detí, ak nemajú občiansky preukaz,
 •  platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR , ak sa jedná o prihlásenie zo zahraničia
 •  doklad o oprávnení užívať byt:
  -   list vlastníctva,  v prípade, že ste vlastníkom rodinného domu alebo bytu
  -   nájomná zmluva na dobu neurčitú v prípade, že ste nájomcom bytu
  -   súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkami ohlasovne potvrdia svoj súhlas s vašim prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu na dobu neurčitú).
  -   písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne (k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva a nájomnú zmluvu na dobu neurčitú ak dáva súhlas aj nájomca).


Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 
Tlačivá na stiahnutie: