Obsah

Žiadosť o určení, zmenu alebo zrušenie súpisného ( orientačného čísla)

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107


Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

K vybaveniu potrebujete:

  • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie) - na budovy postavené od 1.10.1976
  • stavebné povolenie na budovy postavené do 1.10.1976
  • rozhodnutie, ktorým sa povoľuje odstránenie stavby (ak chcete vydať rozhodnutie, ktorým     sa  súpisné číslo ruší)
  • kópia katastrálnej mapy (alebo geometrický plán v prípade, že ide o nové stavby alebo    dodatočne skolaudované)
  • doklad o vlastníctve pozemku (alebo doklad o inom práve k pozemku)
  • čestné vyhlásenie (v prípade, že žiadateľ nevlastní stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a registratúrne stredisko OcÚ  Čataj ani Štátny archív  v Modre, nearchivuje ich kópie (vzor - tlačivo  č. 3)
  • vyplnenú žiadosť  (vzory – tlačív č.  1, 2)

 

Upozornenie:  v prípade, že nevlastníte kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, požiadajte o vyhľadanie jeho kópie Registratúrne stredisko OcÚ v Čataji  alebo Štátny archív v Modre , Dolná č. 140, 900 01 Modra.

Poplatok:  bez poplatku

Lehota na vybavenie:  do 30 dní

Opravný prostriedok sa nepodáva

Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

Tlačivá na stiahnutie:
 Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenia súpisného ( orientačného čísla) - KR (251.47 kB)
 Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného ( orientačného ) čísla – bez KR. doc 30kB
 Čestné prehlásenie. doc 31kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.pdf (294.48 kB)

Čestné prehlásenie k vydaniu potvrdenia o veku stavby.pdf (295.53 kB)