Obsah

Späť

VZN 41/2019 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške a príspevku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú uhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čataj

Vyvesené: 15. 8. 2019

Dátum zvesenia: 31. 8. 2019

Zodpovedá: správca webu admin

Späť