Obsah

Osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, Erika Ingeliová tel. 033/6450 107

 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
  • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

 

Poplatok: 1,50 €  + kolok v hodnote 4,00 €

Správne poplatky vyberané na základe zákona č. 465/2008 Z.z. Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. c)

Lehota na vybavenie: osvedčenie podpisu na žiadosti na počkanie + lehota GP SR

Upozornenie:

  • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčení podpisu,
  • k žiadosti o odpis z registra trestov musí oprávnená osoba, uchádzač a zamestnanec bezpečnostnej služby alebo technickej služby, priložiť potvrdenie, že je zamestnancom, resp. uchádzačom o zamestnanie v SBS alebo TS.

 

Zákonna úprava: § 10 ods. 3 a § 13 zákona NR SR č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Formulár žiadosti:
žiadosť o výpis a odpis z registra trestov dostanete priamo na úrade.