Obsah

  

Plán zasadnutí OZ obce Čataj na rok 2022

 

 

Február                      1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

         4. Rôzne

         5. Záver

 

Apríl                           1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2021

         5. Rôzne

         6. Záver

 

Jún                             1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Záverečný účet obce k 31.12.2021

                                    5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu

                                    6. Správa nezávislého audítora

                                    7. Plnenie rozpočtu obce  za I. Q 2022

                                    8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  II.polrok 2022

                                    9. Rôzne

                                  10. Záver

 

August                        1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2022

         5. Rôzne

         6. Záver

 

Október                      1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2022

         5. Rozpočet obce Čataj na rok 2023 a výhľadové rozpočty na roky 2024-2025

         6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce

         7. Plán zasadnutí OZ na rok 2023

         8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

                                    9. Rôzne

      10. Záver

 

 

V Čataji, 1.12.2021                                                                          

 

 Marta Tušová

                                                                                                             starostka obce                       

 

Plán zasadnutí má informatívny charakter.