Obsah

 

Plán zasadnutí OZ obce Čataj na rok 2021

 

 

10. február                 1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

         4. Rôzne

         5.  Záver

 

28. apríl                      1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020

                                    5. Rôzne

                                    6. Záver

 

23. jún                        1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

        4. Záverečný účet obce k 31.12.2020

        5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu

        6. Správa nezávislého audítora

        7. Plnenie rozpočtu obce za I. Q 2021

        8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

                                    9. Rôzne

       10. Záver

 

25. august                 1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2021

         5. Rôzne

         6.  Záver

 

24. november           1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

                                    2. Kontrola plnenia uznesení

                                    3. Činnosť komisií pri OZ

                                    4. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2021

         5. Rozpočet obce Čataj na rok 2022 a výhľadové rozpočty na roky 2023 - 2024

         6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

         7. Plán zasadnutí OZ na rok 2022

         8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022       

         9. Rôzne

        10. Záver        

 

 

 

V Čataji, 9.2.2021                                                                       Marta Tušová

                                                                                                     starostka obce