Obsah

Plán zasadnutí OZ obce Čataj na rok 2019

 

Január          

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

Február

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

Marec                        

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

Apríl                          

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018

5. Rôzne

6. Záver

 

Máj                

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

Jún                            

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Záverečný účet obce k 31.12.2018

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu

6. Správa nezávislého audítora

7. Plnenie rozpočtu obce za I. Q 2019

8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

9. Rôzne

10. Záver

 

August                                  

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

September    

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2019

5. Rôzne

6. Záver         

 

Október        

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Rôzne

5.  Záver

 

December     

1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Činnosť komisií pri OZ

4. Plnenie rozpočtu obce za III. Q 2019

5. Rozpočet obce Čataj na rok 2020 a výhľadové rozpočty na roky 2021 - 2022

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce

7. Plán zasadnutí OZ na rok 2020

8. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020  

9. Rôzne

10. Záver       

 

 

 

 

V Čataji, 29.11.2018                                                                        Marta Tušová

                                                                                                           starostka obce