Obsah

Povinnosti majiteľov psov v obci Čataj

Typ: ostatné
Povinnosti majiteľov psov v obci Čataj

Obecný úrad Čataj  upozorňuje nedisciplinovaných majiteľov psov, aby pri venčení svojich miláčikov  vzhľadom na množiace sa sťažnosti  od obyvateľov obce, dôrazne dodržiavali VZN č. 30/2017 o podmienkach chovu a držania psov na území obce a katastrálneho územia obce Čataj hlavne

 

Článok 5

Povinnosti chovateľa a majiteľa psa

Chovateľ je povinný:

 Dbať, aby pes neznečisťoval okolie (výklady obchodov, potravinové stánky, verejné zariadenia a pod.) a nepoškodzoval kvetinové záhony a trávniky a prípadnú psom spôsobenú nečistotu odstrániť.

Ihneď odstrániť znečistenie (exkrementy) spôsobené psom na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch 1

 

Článok 8

Podrobnosti o vodení psa

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, prípadne spôsobil škodu na majetku, prírode a životnom prostredí.

Vodiť psa možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenom na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jeho dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

Na miesta, kde sa pohybujú alebo zhlukujú ľudia, možno vodiť psa len na vôdzke a s náhubkom (okrem vodiaceho psa).

         Vodiť nebezpečného psa (zákon č.282/2002 Z.z.) mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať takýto pes náhubok.

 Za psa zodpovedá vždy držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný ohlásiť túto skutočnosť obci, kde je pes evidovaný.

Osoba, ktorá vedie psa, alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolného orgánu preukázať totožnosť psa známkou.


Vytvorené: 16. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 14:37
Autor: