Obsah

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Typ: ostatné
.

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú

29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú

karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-

19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom

v spoločnej domácnosti.

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej

volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to

(výlučne) telefonicky 033/6450 107 v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr

v pondelok 24. októbra 2022.

 

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,

t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej

komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

a.    meno a priezvisko,

b.    rodné číslo,

c.    adresa trvalého pobytu,

d.    adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná

        od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie

        špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby

        poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,

e.    telefonický kontakt.


Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu
oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.
 V takom
prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti,
ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných
členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode
na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový
zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti
o špeciálny spôsob hlasovania).


Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie
odmietol. 
Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú
v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.


Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je
prípustné.
 Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej
komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič
nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.


Vytvorené: 24. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 9. 2023 14:13
Autor: