Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce 

 Ing. Andrea Fülöpová

kontakt : 033 64 50 107
email :

sekretariat@cataj.sk

Pôsobnosť hlavného kontrolóra
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór  je zamestnancom obce, plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:
vykonáva:

finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
 

predkladá

 

vypracúva

 

spolupracuje

 

zabezpečuje

 

koordinuje

 

vybavuje

 

je povinný

 

zodpovedá