Navigácia

Obsah

Matica Slovenská

Matica Slovenská je národná a kultúrna organizácia, ktorej úlohou je udržiavať a budovať národné povedomie, vzťah k slovenskej histórii, slovenskému jazyku a kultúre. Miestnu organizáciu Matice slovenskej v Čataji tvorí 43 členov vo veku 40 – 80 rokov.

 

Výbor MO MS :
predseda Terézia Pešková
tajomník Drahoslav Hauskrecht
hospodár Mária Póšová
členovia Mária Demovičová
  Helena Konečná

 

Revízna komisia:
predseda Mária Brinzová
členovia Helena Zámečníková

 

 Matica Slovenská vznikla na svojom ustanovujúcom Valnom zhromaždení 4. augusta 1863 v Turčianskom Sv. Martine a bola obnovená na oživotvorujúcom Valnom zhromaždení 5. augusta 1919 v Turčianskom Sv. Martine. Zákon č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej upravuje postavenie Matice slovenskej ako verejnoprávnej ustanovizne a chápe ju ako historicky osvedčenú významnú ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Matica slovenská vychádza vo svojej činnosti z duchovno kultúrneho odkazu našich vierozvestov svätého Cyrila a svätého Metoda z čias staroslovenského štátneho útvaru, z národných cieľov bernolákovcov a štúrovcov, z národného programu prvej Matice slovenskej z roku 1863, vedenej Štefanom Moysesom a Karolom Kuzmánym, ako aj úsilí Matice slovenskej od roku 1919, vedenej Jozefom Škultétym a Jozefom Cígerom Hronským.

 Matica slovenská pôsobí ako národno prospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesionálna  a nadrezortná národná ustanovizeň. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Prednostne získavať  slovacikálne dokumenty, zhromažďovať, spracúvať, uchovávať,  ochraňovať a sprístupňovať  národné kultúrne dedičstvo, robiť základný slovakistický výskum, zúčastňovať sa na tvorbe a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Zapájať mládež do kultúrno-tvorivého procesu a pestovať v nej národné, kresťanské, mravné a demokratické hodnoty. Prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov, osobitne na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky. Posilňovať vzťah kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou, starať sa o prehlbovanie a zachovanie národného povedomia Slovákov – krajanov žijúcich v zahraničí, združovať tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete. Zúčastňovať sa na propagácii Slovenskej republiky a túto podporovať aj vlastnými informačnými a kultúrnymi  strediskami, utvorenými v zahraničí.  Rozvíjať styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt. Zakladať doma i v zahraničí  nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov  z vymedzených oblastí tvorivej činnosti. Vydávať pôvodnú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.