Obsah

Zvoz harmonogram

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2022 :

120 l nádoba              1 kus                            80,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            40,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          160,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol : 0308

Variabilný symbol : číslo domu

Do poznámky uviesť Vývoz KO

 

Čo nepatrí do triedeného zberu:

Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020.pdf (1020.06 kB)

 

UPOZORNENIE na vývoz odpadov

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo, ktorá pre našu obec zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, žiada všetkých občanov, aby si svoje smetné nádoby vykladali v deň vývozu odpadu najneskôr do 6.00 hod., alebo deň vopred. Občania opakovane reklamujú nezrealizovanie vývozu odpadu z dôvodu nevyloženia smetnej nádoby včas!  Nie je v silách spoločnosti AVE opätovne prejsť všetky ulice v rámci obce druhý krát. 

Ďalej spoločnosť upozorňuje občanov , že pri vývoze separovaného odpadu bude tento vyvezený iba v priesvitných plastových vreciach. 

V prípade včas vyloženej nádoby, ak Vám vývoz KO nebol zrealizovaný, treba  volať  do spoločnosti AVE SK  na  telefónne číslo  02/4592 5809.

Poškodenie smetnej nádoby pracovníkmi AVE je potrebné napísať reklamáciu  a spolu s priloženými fotografiami zachytávajúcimi rozsah poškodenia nádoby a zaslať na

e-mail : dispecingsc@avesk.sk

 

Nakladanie s odpadom