Obsah

Kontajnerové stojisko v obci Čataj

Otváracie hodiny :   8:00 – 12:00 hod.

Dni vývozu určené na rok 2023 :

  1.4.2023

29.4.2023

27.5.2023

 

1.7.2023

29.7.2023

26.8.2023

 

30.9.2023

 

28.10.2023

 

 

 

Zvozový harmonogram

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 :

120 l nádoba              1 kus                            90,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            45,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          180,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo domu

Do poznámky uviesť: Vývoz KO 

 

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 15.2.2023. Po uvedenom termíne, občanom ktorý poplatok neuhradia, nebude vyvezený odpad dňa 17.2.2023

Nakladanie s odpadom