Obsah

 

Zvozový harmonogram

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 :

120 l nádoba              1 kus                            90,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

120 l nádoba              1 kus                            45,00 €     frekvencia vývozu 1 x do mesiaca

240 l nádoba              1 kus                          180,00 €     frekvencia vývozu 2 x do mesiaca

 

Poplatok môžete zaplatiť na účet obecného úradu číslo  SK72 0200 0000 0000 0752 7112

BIC :  SUBASKBX ( 7527112/0200 ), vedený v pobočke banky VÚB v Senci.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo domu

Do poznámky uviesť: Vývoz KO 

 

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 15.2.2023. Po uvedenom termíne, občanom ktorý poplatok neuhradia, nebude vyvezený odpad dňa 17.2.2023

Nakladanie s odpadom