Zmluvy rok 2017

Na základe zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb .Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, uverejňujeme objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby a zmluvy obce Čataj.

Zmluva číslo Dodávateľ Predmet zmluvy
Z-2017-019_Mse Lomtec.com a.s., Mgr. Miroslav Ličko, Mgr. Miroslav Sedlák, Bratislava Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie
D-2010-12-30 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., RNDr. Peter Kasnec, PhD., MBA, Ing. Vítězslav Tymr Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, DSO
MSD_Čataj_01 MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Mgr. Ján Gašpárek Zmluva o poskytovaní služieb - digitálne mapy a databázy, sublicencie, sprístupnenie služieb katastra, geodézie a kartografie
SOD-04-04-2017-SK Galileo Corporation, s.r.o., Eva Klimová Zmluva o vytvorení webového sídla s prezentáciou www.cataj.sk
ENERCOM, s.r.o. ENERCOM, s.r.o., Tibor Kmec Zmluva o kontrolnej činnosti