Obsah

Späť

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a dane za psa

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti a dane za psa

Obec Čataj ako správca dane z nehnuteľností  a dane za psa,  týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane v zmysle zákona č. 582/2004 Zb.              o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a VZN Obce Čataj, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Čataj, alebo na účet obce SK72 0200 0000 0000 0752 7112, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní.

Vyvesené: 26. 9. 2017

Dátum zvesenia: 12. 10. 2017

Zodpovedá: Sofia Maszayová

Späť